Budúcnosť
je v čistej vode

 

Sme jediní na Slovensku, ktorí prinášajú revolučnú technológiu

Voda je nevyhnutná pre život všetkých organizmov na Zemi. Je základným stavebným kameňom ekosystémov, zabezpečuje pitnú vodu, ovplyvňuje klímu a poskytuje živobytie pre množstvo živočíchov a rastlín. Bez čistej vody by sme čelili vážnym zdravotným a environmentálnym problémom, ktoré by mohli ohroziť celé ekosystémy a naše vlastné prežitie. Je našou povinnosťou chrániť ju pred znečistením a neudržateľným využívaním, aby sme zachovali jej čistotu a dostupnosť pre budúce generácie.

Minimalizuje vplyv kontaminovanej vody na životné prostredie

Prinášame technológiu na zvládnutie problému priesakovej kvapaliny.

Prinášame technológiu na zvládnutie problému priesakovej kvapaliny vznikajúcej pri zneškodňovaní odpadov skládkovaním. Našou technológiou všetky (väčšie-menšie, fungujúce či nefungujúce) skládky odpadov vyriešia problém potencionálneho znečistenia životného prostredia nebezpečnou priesakovou kvapalinou.

Technológia Klarwin ako certifikované zariadenie na úpravu a technologické prečistenie tekutých odpadov podľa presne zadaných parametrov, je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, cieľmi odpadového hospodárstva a záväzných limitov odpadového hospodárstva SR